Stadgar antagna i Västerås den 17:e november 1968

 

§1
Föreningens ändamål är att genom sammanslutning av anställda i landets krematorier verka för enhetlig utbildning, för vidgade kunskaper i olika krematorieproblem, att genom avhållande av minst en årlig kongress (årsmöte) med föredrag, diskussioner,att medelst rapporter hålla medlemmarna underrättade om aktuella frågor som berör deras verksamhetsområde, att främja god ordning och reda i krematorium och kapell, att i mån om förmåga och i samråd om övriga organisationer och institutioner verka för åstadkommande av en ändamålsenlig lagstiftning i hithörande frågor, i övrigt på lämpligt sätt tillvarataga och främja medlemmarnas intressen.

 

§2
Medlemskap i föreningen kan erhållas av en var anställd på sätt som i §1 omförmäles. Ansökan om medlemskap i föreningen skall ske skriftligen och tillställes styrelsen, som pröva densamma och bevilja inträde i föreningen. Pensionerad medlem äger, med bibelhållen rösträtt, kvarstå i föreningen utan erläggande av årsavgift, såvida han ej önskar att som stödjande medlem erlägga denna avgift. Till hedersledamöter kunna kallas personer, som på ett förtjänstfullt sätt främja föreningen eller dess ändamål. Beslut om kallande av hedersledamot ska fattas med minst 2/3 majoritet av årsmötet.


§3
Inträdesavgiften är lika med årsavgiften och erlägges omedelbart efter beviljat inträde. Årsavgiften fastställes varje år av årsmötet och skall inbetalas före mars månads utgång.


§4
Föreningens angelägenheter omhänderhas av en styrelse bestående av en ordförande och fyra ledarmöten, som alla väljs vid ordinarie kongress och för en tid av två år, ordförande och två ledarmöten ena året och två ledamöter andra året.

 

§5
Föreningen avhåller en ordinarie kongress varje år. Kongressen skall hållas å tid och plats som av styrelsen bestämmes. Kallelse till årskongressen skall vara medlemmarna tillhanda minst 30 dagar i förväg. Extra kongress kan utlysas av styrelsen ensam eller när minst en femtedel av föreningens medlemmar därom gjort framställning till styrelsen. Kallelse till extrakongress skall delgivas minst 14 dagar i förväg. Föreningen är beslutsmässig när minst en fjärdedel av dess medlemmar äro närvarande vid kongressen. Medlem som är förhindrad att närvara vid kongress, kan utfärda fullmakt för närvarande medlem att utöva hans rösträtt, dock må ingen medlem inneha mer än en fullmakt. Att jämte ordföranden vid kongressen justera protokollet utses vid varje kongress två därvid närvarande medlemmar.

 

§6
Räkenskapsåret skall omfatta tiden den 1 juli – 30 juni. Räkenskaperna skola vara avslutade och till revisorerna avlämnade senast den 15:e juli samt föreligga reviderade till årets kongress.


§7
Ändring av dessa stadgar kan ske endast efter beslut, som fattas vid ordinarie kongress och med minst 2/3 majoritet.


§8
Föreningens upplösning kan ske endast efter beslut vid två på varandra följande ordinarie och extra kongress och erfordras härför minst 4/5 majoritet. Behandling av sådant ärende kan äga rum endast när detta blivit meddelat i kallelse till ordinarie kongress. I händelse av föreningens upplösning skola tillgångarna disponeras så att de i ett eller annat avseende gagnar föreningens syftemål, och skall beslut härom ske i samband med upplösningen.